نکات حقوقی

سفارشات تا تسویه کامل صورت حساب به صورت امانت نزد خریدار نگهداری می شود.

سفارشات تنها در صورت تسویه یا تعیین روش پرداخت و تایید توسط بخش مالی قابل ارسال می باشند.

با توجه به بسته بندی استاندارد محصولات ارسالی ، هرگونه شکستگی و آسیب به اجناس ارسال شده مشمول ضمانت نمیباشد و تمام مسئولیت آن با واحد حمل و خریدار می باشد.


بالا